آلانق با کمک شما، روستایمان را بهتر و بیشتر شناسانده و مشکلات آن را حل کنیم http://www.alanaq.ir 2019-04-18T06:47:50+01:00 text/html 2019-02-25T07:47:45+01:00 www.alanaq.ir ابوالفضل فضلی آنالار گونی (روز زن) http://www.alanaq.ir/post/106 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/MotherDay.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div id="15205817193124670"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Gbafr/vt/frame"></iframe></div></div> text/html 2019-02-19T17:06:58+01:00 www.alanaq.ir ابوالفضل فضلی رادیو آلانق (قسمت چهارم - داستان شاه و مجسمه ساز) http://www.alanaq.ir/post/118 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Podcast/S1/E4.jpg" alt="رادیو آلانق (قسمت چهارم - داستان شاه و مجسمه ساز)"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><iframe src="https://anchor.fm/alanaq/embed/episodes/--e394ck/a-aaohtt" height="102px" width="400px" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(41, 47, 54); text-align: start; background-color: rgb(248, 248, 248);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">داستانی زیبا و آموزنده درباره فریب و نیرنگ که هر کس چنین کند، به سزای عملش خواهد رسید.</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(41, 47, 54); text-align: start; background-color: rgb(248, 248, 248);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></div> <div id="15505096909072238"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/rzOmL/vt/frame"></iframe></div></div> text/html 2019-02-14T18:11:27+01:00 www.alanaq.ir ابوالفضل فضلی شعر فکر تو (تکالتی) http://www.alanaq.ir/post/117 <div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">بیدار می شوم از خواب و فکر تو</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">آغاز روز، بدون تو محنت است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">تا چشم باز میکنم و باز چشم من</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">در جستجوی دیدن خورشید رویت است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هجران تو آخر، چه زمانی به سر شود</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هر روز بدون تو، برایم مصیبت است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">در خاطرم تویی و فقط خنده های تو</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">یک لحظه روی تو دیدن غنیمت است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">شاعر: تکالتی</font></div> text/html 2019-02-11T09:16:33+01:00 www.alanaq.ir ابوالفضل فضلی کتابهایی که خوانده ام (سری اول) http://www.alanaq.ir/post/116 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="text-align: start;">1.&nbsp;</span></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">انسان کامل - </span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">استاد مرتضی مطهری -</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> صدرا - 7</span></div><span style="text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><div style="text-align: justify;">2.&nbsp;<span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">حماسه ی حسینی -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> </span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">استاد مرتضی مطهری - صدرا - 8</span></div></font></span><span style="text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><div style="text-align: justify;">3.&nbsp;<span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">دالان بهشت - نازی صفوی -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> ققنوس - 8</span></div></font></span><span style="text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">4. صد سال تنهایی -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> گابریل گارسیا مارکز -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> کیومرث پارسای -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> آریابان - 7</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: start;"><font color="#202124"><span style="font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;">5. </span></font></span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">شازده کوچولو - </span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">آنتوان دوسنت اگزوپری -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> احمد شاملو -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> نگاه - 9</span></div></font></span><span style="text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">6. </span><span style="text-align: start;"><font color="#202124"><span style="font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;">آس و پاس های پاریس و لندن - </span></font></span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">جورج اورول -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> زهره روشنفکر -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> مجید - 6</span></div></font></span><span style="text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">7. </span><span style="text-align: start;">بیشعوری -&nbsp;</span><span style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;">دکتر خاویر کرمنت -</span><span style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;">&nbsp;ابراهیم علیزاده -</span><span style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;">&nbsp;قاصدک صبا - 9</span></div></font></span><span style="text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">8. </span>انسان و سرنوشت -&nbsp;<span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">استاد مرتضی مطهری -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> صدرا - 7</span></div></font></span><span style="text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">9. </span>دختری که رهایش کردی - جوجو مویز - کتایون اسماعیلی - نشر میلکان - 8</div></font></span><span style="text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">10. </span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">ملت عشق - الیف شافاک - ارسلان فصیحی - ققنوس - ؟</span></div></font></span></div> text/html 2019-02-09T08:38:51+01:00 www.alanaq.ir ابوالفضل فضلی بیش از 300 عکس از آلانق http://www.alanaq.ir/post/115 <div><a href="https://lenzor.com/afazli" target="_blank" title="عکس های روستای آلانق"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Lenzor.jpg" alt="بیش از 300 عکس از آلانق"></div><div></div></font></a></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیش از 300 عکس از روستای آلانق که هر روز هم در حال افزایش است، می توانید از&nbsp;<b><a href="https://lenzor.com/afazli" target="_blank" title="عکس های روستای آلانق">لنزور</a>&nbsp;</b>ببینید و نظرات خودتون رو راجب عکس ها بنویسید.</font></div> text/html 2019-02-04T17:53:12+01:00 www.alanaq.ir ابوالفضل فضلی رادیو آلانق (قسمت سوم - داستان دیدن امام زمان) http://www.alanaq.ir/post/114 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Podcast/S1/E3.jpg" alt="رادیو آلانق (قسمت سوم - داستان دیدن امام زمان (عج))"></div><div style="text-align: center;"><br></div> <div style="text-align: center;"><iframe src="https://anchor.fm/alanaq/embed/episodes/--e33vdf/a-aa0qpf" height="102px" width="400px" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(127, 130, 135); text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2">داستانی شیرین و آموزنده درباره مردی که امام زمان اونو از مرگ حتمی نجات داد</font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div id="15493076381023064"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/E7bzI/vt/frame"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8351360950/E3.mp3.html" target="_blank" title="رادیو آلانق (قسمت سوم - داستان دیدن امام زمان)"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/download.png" alt="رادیو آلانق (قسمت سوم - داستان دیدن امام زمان)"></a></div></div> text/html 2019-01-17T17:54:31+01:00 www.alanaq.ir ابوالفضل فضلی رادیو آلانق (قسمت دوم - داستان شاه و شاهزاده) http://www.alanaq.ir/post/112 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Podcast/S1/E2.jpg" alt="رادیو آلانق (قسمت دوم - داستان شاه و شاهزاده)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><iframe src="https://anchor.fm/alanaq/embed/episodes/--e2vg3a/a-a9183a" height="102px" width="400px" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; text-align: start;">داستانی از سرنوشت یک شاهزاده که راه مهربانی را انتخاب کرده و در مسیر سرنوشت قدم برمی دارد.</span></div><div style="text-align: right;"><br></div><div id="15479209234054093"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/DgfTc/vt/frame"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div></div><div id="15479210801484931"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/r1lG5/vt/frame"></iframe></div></div> <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div id="15479210801484931"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/r1lG5?data[rnddiv]=15479210801484931&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2019-01-13T19:02:02+01:00 www.alanaq.ir ابوالفضل فضلی رادیو آلانق (قسمت اول - داستان شاه عباس) http://www.alanaq.ir/post/109 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Podcast/S1/E1.jpg" alt="رادیو آلانق (قسمت اول - داستان شاه عباس)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><iframe src="https://anchor.fm/alanaq/embed/episodes/--e2uhav/a-a8rptn" height="102px" width="400px" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">داستان شیرین و آموزنده ای درباره ی شاه عباس صفوی که با دزدان همدست می شود.</font></div><div style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div id="15479213602623955"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/B490C/vt/frame"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8351359900/E1_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B4.mp3.html" target="_blank" title="رادیو آلانق (قسمت اول - داستان شاه عباس)"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/download.png" alt="رادیو آلانق (قسمت اول - داستان شاه عباس)"></a></div></div> text/html 2019-01-13T15:59:02+01:00 www.alanaq.ir ابوالفضل فضلی رادیو آلانق (پادکست) http://www.alanaq.ir/post/111 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/RadioAlanaq.jpg" alt="رادیو آلانق (پادکست)"></div><div style="text-align: justify;"><br></div> <span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; text-align: justify;">با سلام خدمت علاقمندان سایت و روستای آلانق، از این به بعد قراره رادیو آلانق هر دو هفته یه برنامه داشته باشه که در اون مطالب مربوط به روستای آلانق پخش و ارائه بشه. امیدوارم با راهنماییها و همکاری و کمک شما، بتونیم قدم مفیدی در راستای روستامون داشته باشیم.</span> text/html 2019-01-10T16:39:06+01:00 www.alanaq.ir ابوالفضل فضلی پادکست چیست؟ http://www.alanaq.ir/post/113 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Podcast.jpg" alt="آشنایی با پادکست"></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; text-align: right;">پادکست جدیدترین تکنولوژی تولید و نشر محتوای صوتی در اینترنت است. به وسیله پادکست می توان صدای خود را در اینترنت منتشر کرد و می تواند یک رادیو آماتوری شخصی باشد. واژه پادکست از طرف لغت نامه آمریکایی «آکسفورد» به عنوان واژه سال انتخاب شد. این لغت نامه پادکست را اینطور معرفی کرده است: «برنامه ای رادیویی که دیجیتالی ضبط شده و برای دانلود و قرار دادن در دستگاه های شخصی پخش صدا در اینترنت گذاشته می شود.» در لغت نامه اینترنتی&nbsp;</span><font face="Mihan-Iransans"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA" target="_blank" title="پادکست چیست"><font size="2" color="#6600cc">ویکی پدیا</font></a>&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; text-align: right;">هم در توضیح کلمه پادکست اینطور آمده است: <b>پادکست یا پادپخش یکی از روش های انتشار پرونده بر روی اینترنت و نام عمومی نوعی برنامه آوایی است که توسط کاربران معمولا روی یک پخش کننده موسیقی دیجیتال و عموما یک آی پاد به شکل یک فایل صوتی ساخته شده، با استفاده از اینترنت روی رایانه های خانگی و یا پخش کننده های دیجیتال پیاده می شود.</b></span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></span></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="text-align: justify;"><br></div><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: right;"><div style="text-align: justify;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">معادل فارسی پادکست</b></div></b><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;">پادکست از ترکیب دو واژه (brodcast و ipod) تشکیل شده است. آی پاد نام پخش کننده موسیقی شرکت اپل است و برودکستینگ در زبان انگلیسی به معنای انتشار است. از جمله معادل های پیشنهاد شده برای پادکست در فارسی «پادپخش» است که ترکیب کلمات آی پاد و پخش به عنوان معادل کست است وترکیب یک لغت فارسی و انگلیسی است. واژه های وبلاگ صوتی، رادیو اینترنتی و رادیونت هم ازجمله لغات پیشنهادی برای معادل پادکست است که هنوز در مورد هیچکدام اجماع وجود ندارد.</div></span><div style="text-align: justify;"><br></div><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: right;"><div style="text-align: justify;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">پادکست چیست؟</b></div></b><span style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;">پادکست از پیشرفته ترین و جدیدترین سامانه های ارتباطی است و روشی برای انتشار محتوای الکترونیکی به وسیله صدا که کاربران از طریق آن می توانند ساخته های صوتی و کلامی خود را به شنوندگان، ارائه دهند که از آن به وبلاگ صوتی هم یاد می شود و به زبان ساده تر جدیدترین تکنولوژی برای انتشار صوت بر روی شبکه اینترنت است. پادکست یک فایل چند رسانه ای است که با استفاده از فیدهای عمومی برای پخش صدا بر روی کامپیوترهای شخصی و موبایل، بر روی اینترنت فرستاده می شود.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b>چگونه پادکست گوش بدم؟</b></div><div style="text-align: justify;">راحت ترین و بهترین روش برای گوش دادن به پادکست مورد علاقه خود، استفاده از&nbsp;<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.podcasts&amp;hl=en" target="_blank" title="نصب گوگل پادکست از گوگل پلی"><b><font color="#6600cc">گوگل پادکست&nbsp;(Google Podcasts)</font></b></a>&nbsp;هست که از&nbsp;<a href="https://cafebazaar.ir/app/com.google.android.apps.podcasts/?l=fa" target="_blank" title="نصب گوگل پادکست از کافه بازار"><font color="#6600cc"><b>کافه بازار</b></font></a>&nbsp;می توانید نصب و از گوش دادن به آن لذت ببرید.</div></span></font></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><a href="https://cafebazaar.ir/app/com.google.android.apps.podcasts/?l=fa" target="_blank" title="نصب گوگل پادکست از کافه بازار"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Icons/CafeBazar.png" alt="نصب گوگل پادکست از کافه بازار"></a></div></span></font></span>