آلانق با کمک شما روستایمان را بهتر و بیشتر شناسانده و مشکلات آن را حل کنیم http://alanaq.mihanblog.com 2018-10-21T02:53:53+01:00 text/html 2018-03-09T07:47:45+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی آنالار گونی (روز زن) http://alanaq.mihanblog.com/post/106 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/MotherDay.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div id="15205817193124670"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/Gbafr?data[rnddiv]=15205817193124670&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-01-12T04:32:45+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی شعر بلکه گویدن یاغیش یاغا (محمد فضلی) http://alanaq.mihanblog.com/post/104 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; color: rgb(33, 33, 33); text-align: right;">شعری زیبا و طنز از شاعر جدید روستامون محمد فضلی (فرزند شاعر بزرگ مرحوم عباسعلی فضلی) که هیچ سواد خواندن و نوشتن ندارد ولی اشعارش بسیار زیبا و روان است، حتما ببینید. تاریخ ضبط 20 دی 1396</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(33, 33, 33); text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: right;"><br></span></div><div id="15157316587299621"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/9xEpY?data[rnddiv]=15157316587299621&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-01-03T13:33:17+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی داستانهایی از گذشته http://alanaq.mihanblog.com/post/103 <div style="text-align: center;"><br></div> <div id="15149865995450749"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/rzOmL?data[rnddiv]=15149865995450749&amp;data[responsive]=yes"></script></div> <div id="15149866563053236"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/B490C?data[rnddiv]=15149866563053236&amp;data[responsive]=yes"></script></div><div id="151498668478164"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/E7bzI?data[rnddiv]=151498668478164&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-21T21:10:40+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی چیلله گئجه سی (شب چله) http://alanaq.mihanblog.com/post/98 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/ChillaGejasi.jpg" alt="چیلله گئجه سی (شب چله)"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">چیلله گئجه نیز مبارک اولسون</font></b></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></span></div><div id="15140467866850212"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/JFrTX/vt/frame"></iframe></div></div> text/html 2017-11-15T05:12:00+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی مسجد قدیمی آلانق (متعلق به دوره ی قاجاریه) http://alanaq.mihanblog.com/post/2 <p style="font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-size: 10pt;"><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/مسجد_قدیمی_روستای_آلانق" target="_blank" title="مسجد آلانق"><font face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">مسجد روستای&nbsp;<strong data-mce-style="">آلانق</strong></font></a><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;متعلق به دوره ی قاجاریه که به شماره ی&nbsp;<strong style="">17501</strong>&nbsp;درسال 1385 در آثار ملی ثبت شده بود، اكنون پس از گذشت چندین سال که به ویرانه ای تبدیل شده بود در حال بازسازی می باشد، اما چه میشد با وجود این همه مسجد و حسینیه در روستا، این بنای تاریخی به همان سبک قدیمی می ماند و حداقل یک اثر تاریخی توی روستامون داشتیم که بحش افتخار کنیم.</font></span></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 13.3333px;"><b>و سوال مهم اینکه چه بر سر سنگ نوشته های آن آمده است؟</b></span></font></p><p style="font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-size: 10pt;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Mosque/Mosque01.PNG" alt="مسجد آلانق"></span></p><p style="font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-size: 10pt;"><br></span></p><p style="text-align: center; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-size: 10pt;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Mosque/Mosque02.PNG" alt="مسجد آلانق"></span></p><p style="text-align: center; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-size: 10pt;"><br></span></p><p data-mce-style="" style="text-align: center; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Iransans">فایل زیر اطلاعات ثبتی این اثر می باشد</font></p><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://cld.persiangig.com/download/IDoHUJ0toT/The%20mosque%20of%20alanaq%20village.pdf/dl" target="_blank" title="برای دانلود کلیک کنید"></a><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Mosque/TheMosqueOfAlanaqVillage.pdf" target="_blank" title="برای دانلود کلیک کنید"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/download.png" alt="دانلود"></a></font></div> text/html 2017-09-25T14:53:43+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی به مناسبت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) http://alanaq.mihanblog.com/post/97 <div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/VaJ49]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/bPzYl]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/ixcl4]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/S0VhI]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/Mbld9]</div> text/html 2017-09-20T08:18:00+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی شهریار آلانق http://alanaq.mihanblog.com/post/94 <p style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/FyqkE] </p> <p style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/LOD16]</p><p style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/1xKVp]</p><p style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/5jnob]</p> text/html 2017-03-24T10:52:04+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی عکس های نوروز (بایرامنیخ) 96 http://alanaq.mihanblog.com/post/92 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.asset.aparat.com/lp/16035260-6431-l.jpg" alt="بایرامنیخ"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">ارسال کننده: مهدی فضلی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.asset.aparat.com/lp/16035263-3384-l.jpg" alt="بایرامنیخ"></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.asset.aparat.com/lp/16035264-1784-l.jpg" alt="بایرامنیخ"></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.asset.aparat.com/lp/16036216-9235-l.jpg" alt="برف بهاری"></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.asset.aparat.com/lp/16036212-8700-l.jpg" alt="برف بهاری"></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-03-22T06:29:41+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی عید نوروز http://alanaq.mihanblog.com/post/91 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Khoroos.jpg" alt="سال خروس"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">[http://www.aparat.com/v/3oUpr]</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">[http://www.aparat.com/v/w4udP]</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ارسال کننده: مهدی فضلی</font></div> text/html 2016-06-05T04:04:20+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی منظره ای از آلانق در 15 خرداد 95 http://alanaq.mihanblog.com/post/89 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Alanaq_950315.jpg" alt="طبیعت آلانق" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><br><br>ارسال کننده: صمد فضلی</font><br></div> text/html 2016-05-02T06:09:24+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی نشریه زعفران http://alanaq.mihanblog.com/post/88 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/311959-3842-l.jpg" alt="آموزش کشت زعفران" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><br><br>کتاب آموزش کاشت، داشت و برداشت زعفران<br><br><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Journal_of_Saffron.pdf" target="_blank" title="دانلود کتاب آموزش کاشت زعفران"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/download.png" alt="لینک دانلود" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></a><br></font></div> text/html 2016-03-30T06:04:45+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی سیزده بدر http://alanaq.mihanblog.com/post/87 <div align="justify"><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/13Bedar.jpg" alt="13 بدر" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2">روزی سلیمان انگشتری خود را به کنیزکی سپرد و به گرمابه رفت؛ دیوی از این واقعه باخبر شد، درحال خود را به صورت سلیمان درآورد و انگشتری را از کنیزک طلب کرد، کنیز انگشتری به وی داد و او خود را به تخت سلیمان رساند و بر جای او نشست و دعوی سلیمانی کرد و خلق از او پذیرفتند (از آنکه از سلیمانی جز صورتی و خاتمی نمی دیدند) و چون سلیمان از گرمابه بیرون آمد و از ماجرا خبر یافت گفت سلیمان حقیقی منم و آنکه برجای من نشسته دیوی بیش نیست امّا خلق او را انکار کردند و سلیمان که به ملک اعتنایی نداشت و در عین سلطنت خود را «مسکین و فقیر» می دانست، به صحرا و کنار دریا رفت و ماهیگیری پیشه کرد ...<br>امّا دیو چون به تلبیس و حیل بر تخت نشست و مردم انگشتری با وی دیدند و ملک بر او مقرر شد، روزی از بیم آنکه مبادا انگشتری بار دیگر به دست سلیمان افتد آن را در دریا افکند تا بکلّی از میان برود و خود به اعتبار پیشین بر مردم حکومت کند ...<br>... بتدریج ماهیّت ظلمانی دیو برخلق آشکار شد و جمله دل از او بگردانیدند و در کمین فرصت بودند تا او را از تخت به زیر آورند و سلیمان حقیقی را برجای او نشانند ...<br>... در این احوال سلیمان همچنان بر لب بحر ماهی می گرفت، روزی ماهیی را بشکافت و از قضا خاتم گم شده را در شکم ماهی یافت و بر دست کرد ... <br>... سلیمان به شهر نیامد امّا مردم از این ماجرا خبر شدند و دانستند که سلیمان حقیقی با خاتم سلیمانی بیرون شهر است؛ پس در سیزده نوروز بر دیو بشوریدند و همه از شهر بیرون آمدند تا سلیمان را به تخت بازگردانند و این روز بخلاف تصوّر عام روزی فرخنده و مبارک است و به حقیقت روز سلیمان بهار است و نحوست آن کسی راست که با دیو بسازد و در طلب سلیمان از شهر بیرون نیاید:<br>وقت آنست که مردم ره صحرا گیرند<br>خاصه اکنون که بهار آمد و فروردین است<br>و شاید رسم خوردن ماهی در شب نوروز تجدید خاطره ای از یافتن نگین سلیمان و رمزی از تلاش انسان برای وصول به اسم اعظم عشق باشد که با نوروز و رستاخیز بهار همراه است ...<br><br>برگرفته از کتاب «مقالات»<br>به قلم حسین الهی قمشه ای </font></div> text/html 2016-03-26T03:38:32+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی قرائت چهل یاسین/ آشنایی با سنت های نوروز در بستان آباد http://alanaq.mihanblog.com/post/86 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کانون خبرنگاران نبا: تهیه آب چهل یاسین به هنگام تحویل سال نو یکی از مراسم مذهبی است که در شهر ستان بستان آبادو روستاهای آن صورت می گیرد.</font></div> <font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">به گزارش خبرگزاری ایکنا ، نبا ، تهیه آب چهل یاسین به هنگام تحویل سال نو یکی از مراسم مذهبی است که در شهرستان بستان آباد و روستاهای آن صورت می گیرد؛ به هنگام تحویل سال نو، اکثر مردان متدین در مساجد جمع می شوند و سال نو را با تلاوت قرآن و عبادت به درگاه خداوند متعال آغاز می کنند.</div><div style="text-align: justify;">این مراسم اغلب در مساجد اتفاق می افتد و روال آن به این صورت است که درون تشت تمیز یا ظرف بزرگی آب چشمه ریخته و همه دور آن جمع شده و هر کس یکبار( 40 نفر 40 تا) سوره یاسین بر روی سنجد و آب می خوانند و در آن سبزه و سیب و سنجد نیز می ریزند با این نیت که سال نو را با برکت شروع کنند، هر کس مقداری از آن را می خورد و یا اینکه زعفران را در آب حل کرده و سوره یاسین را با آب زعفران 40 بار در کاغذ می نویسند بعد آن را درون آب می ریزند و بعد از کسانی که در محفل هستند هر کسی مقداری از آن را برده و برای برکت به آب مورد مصرفی خود می افزاید یا به آب مصرفی حیوانات و خمیر کردن آرد می افزاید، یا اگر مریضی داشته باشند به او می دهند تا شفا یابد.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">منبع: <a href="http://tnews.ir/news/268359746679.html" target="_blank" title="tnews.ir" style="">http://tnews.ir</a></div></font> text/html 2016-02-13T17:03:27+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی عکس های قدیمی http://alanaq.mihanblog.com/post/83 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/14302640-8242-l.jpg" alt="عکس های قدیمی"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ارسال کننده: حسین دنیایی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/14302646-5441-l.jpg" alt="عکس های قدیمی"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ارسال کننده: رسول فضلی</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-01-21T20:12:25+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی شعر طنز میهمان و میزبان http://alanaq.mihanblog.com/post/79 <div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/h3v5p]</div> text/html 2015-04-21T14:25:00+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی شب قدر ۲۱ رمضان یکشنبه، ۲۲ بهمن ۱۳۷۴ http://alanaq.mihanblog.com/post/74 <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">[http://www.aparat.com/v/WDa84] </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">[http://www.aparat.com/v/zelpi] </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">محل مراسم: مسجد حضرت ابوالفضل </font></p> text/html 2014-11-22T07:14:06+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی مناطق دیدنی شهرستان بستان آباد http://alanaq.mihanblog.com/post/64 <div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/iEJsA]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/NvWSr]</div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2014-11-20T06:16:28+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی داستان سربازی رفتن عمو http://alanaq.mihanblog.com/post/63 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">قدیما نه تلوزیونی بود و نه موبایل و چیزای دیگه که مردم رو سرگرم کنه برای همین هم شبهای زمستون میرفتن دیدن همدیگه و دور هم جمع میشدن و به شعرها و داستانهایی که بزرگترها میگفتن گوش میدادن، عباسعلی فضلی که شاعرم بود داستان سربازی رفتن خودش رو به شعر تبدیل کرده بود، شبها واسه شنیدنش مردم اونو به خونه هاشون دعوت میکردن.&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">[http://www.aparat.com/v/D86xH]</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">[http://www.aparat.com/v/y0OD5]</font></div> text/html 2014-11-15T07:36:31+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی پروژه انتقال آب از داری سو (آب لیلا) به آلانق (فیلم ها) http://alanaq.mihanblog.com/post/61 <div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/y8o7N]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/80pOH]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/jZVCK]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/fqEsK]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/chrvt]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2014-11-02T08:37:11+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی چند واقعیت تلخ در مورد چای http://alanaq.mihanblog.com/post/54 <p align="center" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">1-&nbsp;بوته چای جزو معدود گیاهانی است که به دلیل وجود سموم فراوان در بافت آن، در طبیعت هیچ آفت جدی به جز انسان ندارد! مزارع این گیاه نیاز به سمپاشی ندارند و هیچ چرنده، پرنده، حشره و ... به آن نزدیک نمی شود. اگر در بین علوفه چهارپایان (هر نوع که باشند) حتی کمی برگ چای باشد، حیوان به محض جویدن آنها را از دهانش بیرون می ریزد!</span></p> <p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2- در بسیاری از مناطق کشاورزی، برای آن که احشام و سایر حیوانات به مزارع و کشتزارهای مختلف نزدیک نشده و زراعت را خراب نکنند، اطراف آنها را بوته چای می کارند. حیوانات با مشاهده بوته چای به مزرعه نزدیک نمی شوند!</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">3-&nbsp;اولین وارد کننده تخم این گیاه به ایران در اوایل دوره قاجار انگلیسی ها بودند که با همکاری عناصر خودفروخته ای در دربار قاجار، کشت این گیاه و نوشیدن دم کرده آن را در ایران رواج دادند. عکس العمل علماء و حکمای سلیم النفس آن دوران در برابر این حرکت پلید استعماری شدید بود. در یکی از نامه هایی که به دربار قاجار نوشته شده است آمده: «چرا می خواهید گیاهی را در ایران رواج دهید که حتی الاغ ها از نزدیک شدن به مزارع آن خودداری می کنند! چای مولد سودا در بدن و سودا مقدمه سرطان است!». واقعیت آن است که حکمای ایران زمین از چند هزار سال قبل با این گیاه آشنایی داشته و به خوبی می دانستند که این گیاه ارزش غذایی نداشته، بلکه مصرف غیر دارویی آن مضر است.</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">4- موادی که در اصطلاح علم شیمی ساختار مولکولی حلقوی دارند (مواد آروماتیک) سرطان زا هستند. «پلی فنول» یکی از مواد آروماتیک است که چای هم این ماده را دارد. فنول چیست؟ فنول یک ماده دارای ترکیبات حلقوی است که بر روی پوست، کبد و سیستم گوارش اثرات نامطلوبی می گذارد. جالب اینجاست که قریب به اتفاق مواد معطر شیمیایی که در کارخانجات به چای اضافه می کنند هم جزء مواد آروماتیک و سرطان زا هستند! (گل بود به سبزه هم آراسته شد!!)</font></p> <p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">5- مصرف چای (خصوصاً پس از غذا که سال هاست عادت بسیاری از ایرانیان شده است) جلوی جذب آهن معدنی موجود در غذاها توسط بدن را می گیرد که در نتیجه منجر به بروز بیماری کم خونی مزمن در مصرف کنندگان می شود. چای دارای ترکیباتی به ‌نام تانن است که مزه‌ تلخ چای را ایجاد می کند. تانن‌ها با آهن، ایجاد رسوب می‌ نمایند و این رسوب به دلیل درشتی ملکول و سنگینی، غیر قابل جذب توسط بدن است. لذا در صورتی که غذای مصرفی دارای آهن بوده و بلافاصله بعد از آن چای مصرف شود، از جذب آهن آن جلوگیری می کند. فراموش نکنید که عارضه کم خونی خود باعث ده ها بیماری دیگر در بدن می شود.</font></p>