آلانق با کمک شما، روستایمان را بهتر و بیشتر شناسانده و مشکلات آن را حل کنیم http://www.alanaq.ir 2018-12-11T13:32:43+01:00 text/html 2018-11-08T13:03:07+01:00 www.alanaq.ir ابوالفضل فضلی در وصف کوه تکالتی http://www.alanaq.ir/post/108 <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Takalti.jpg" alt="کوه تکالتی"></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" style="font-size: small;">ای گوزل لیک&nbsp;</font><a href="https://fa.glosbe.com/tr/fa/zirve" target="_blank" title="معنی کلمه زیروه (zirve)" style=""><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2">زیروه</font></a><font size="3">&nbsp;</font><font size="2">(قله)&nbsp;</font><font face="Mihan-Iransans" style="font-size: small;">سی سن اولموسان</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ای اوجالیک مظهرین، سن آلمیسان<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">هر سوزوم ده سن ده وارسان، وار سوزون<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ای امیدیم، تکجه، تکجه قالمیسان<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">گل چمن دور دامنون الوان اولوب<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;">آق بولوتلار دور ایوون، قویلانمیسان </span><span lang="AZ-LATIN" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">هر بلوک(گله گوسفند) دامان اوه گلدی دویار<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;">سن منیم تک بیر داغیم، سن اولموسان</span><span lang="AZ-LATIN" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">قار توتوب باشدا ایلع بیر، بیر قوجا<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;">ساچلارین گون یوخ ایدیب، داز(کچل) اولموسان</span><span lang="AZ-LATIN" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یادیمه همیشه دور بیر خاطره<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;">بیر دفعه گلدیم سنین دامانیوه</span><span lang="AZ-LATIN" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیرماشیب چیخدیم آیاقوننان اوپم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;">چونکی چیخماق اولمیور کی باش اوه</span><span lang="AZ-LATIN" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ای تکالتی، سنده من تک قالیمسان<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;">تک لیگی من تک ازلدن آلمیسان</span><span lang="AZ-LATIN" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سن سهندین قارداشی، آیری دوشوب<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;">بیلمیرم آیری ندن سن قالمیسان</span><span lang="AZ-LATIN" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ایسترم بیرده یاخیننان من گورم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;">او اوزانمیش ساچلاروننان بیر هورم</span><span lang="AZ-LATIN" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">چشمه دن بیر قاب محبت دولدورام<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;">دولدوروب کنده ساری من یولدورام</span><span lang="AZ-LATIN" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2">تکالتی</font></span><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-ansi-language:AZ-LATIN"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-11-02T07:09:15+01:00 www.alanaq.ir ابوالفضل فضلی باران سرد http://www.alanaq.ir/post/107 <div style="text-align: center;"><font size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Autumn.png" alt="پاییز هزار رنگ"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">می وزد سرما و من در خانه تنهایم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">می زند باران و من در فکر و رویایم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">می خورد باران به بام و نغمه می خواند</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">غافلم، غافل ز های و هوی دنیایم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">آتشی افروختم در خانه و در دل</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">خانه گرم اما، دل آتش زد سر و پایم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">یادم آید آن شبی را، کز خیالت گشت سرمست</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">تو شدی هم دین و هم دنیا و عقبایم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">تاب و طاقت قالمیب، دای آیریلیق ایشدن سالیب</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">حسرتوندا قالمیشام، غرق تمنایم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">تکالتی</font></div> text/html 2018-10-23T09:53:54+01:00 www.alanaq.ir ابوالفضل فضلی آلانق http://www.alanaq.ir/post/48 <div style="TEXT-ALIGN: center"><font face="Mihan-Iransans"><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d12426.56223256578!2d46.716247!3d38.01263!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401989bc2b7e4c2b:0x387b77f24f0a2502!2sAlanaq,+Iran!5e1!3m2!1sen!2sus!4v1513924349317" width="400" height="300" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen=""></iframe></font></div> <div> <p style="text-align: center; font-size: 13px;" data-mce-style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right" data-mce-style="text-align: right;"></p> <div style="text-align: justify; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.vajehyab.com/?q=آلانق" target="_blank" title="آلانق" style="font-size: 11px;"><b style=""><font color="#6600cc">آلانق</font></b></a><span style="font-size: small;">&nbsp;یکی از روستاهای بزرگ استان آذربایجان شرقی بوده و در شهرستان&nbsp;</span><a href="http://alanaq.mihanblog.com/post/29" target="_blank" title="بستان آباد (اوجان)"><b style=""><font color="#6600cc">بستان‌آباد</font></b></a><span style="font-size: small;">، بخش مرکزی، دهستان&nbsp;</span><a href="http://alanaq.mihanblog.com/post/13" target="_blank" title="تالاب بین المللی قوریگل"><b style=""><font color="#6600cc">قوری گل</font></b></a><span style="font-size: small;">&nbsp;واقع شده است.</span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN: justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" data-mce-mark="1"> <div style="TEXT-ALIGN: justify">این روستا از جاده تهران - تبریز حدود 20 کیلومتر فاصله دارد. از جمله روستاهای مجاور می‌توان به&nbsp;<span data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" data-mce-mark="1">الوار (علی آباد)،&nbsp;</span>کر، ترکداری،&nbsp;<span data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" data-mce-mark="1">خیره مسجد و</span>&nbsp;زین كش (تقریبا خالی از سكنه) اشاره کرد. از نظر جغرافیایی در موقعیت کوهستانی قرار گرفته و آب و هوای فصل تابستان آن بسیار مطبوع و دلنشین و زمستان سرد و طاقت فرسایی دارد. این روستا در کنار یک رودخانه قرار گرفته‌ که سرچشمه آن کوههای شیبلی (تكالتی) می‌باشد و در نهایت به رودخانه آجی چای(تلخه رود) متصل می‌شود. روستای آلانق دارای زمین‌های بسیار حاصل خیزی است که در صورت فراوانی آب از لحاظ کشاورزی بسیار پر رونق خواهد بود. به دلیل داشتن مراتع فراوان دامداری نیز رونق بسیار زیادی دارد.</div></span> </font><div style="TEXT-ALIGN: justify"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" data-mce-mark="1"> <div style="TEXT-ALIGN: justify">از آنجا که این روستا، مکانی بزرگ و وسیع و خورشیدگیری بوده است و چون در<font color="#6600cc"><b>&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/زبان_تاتی_ایران" target="_blank" title="زبان تاتی"><font color="#6600cc">زبان تاتی</font></a></b></font>&nbsp;به چنین مکانی "<a href="https://www.vajehyab.com/?q=آران&amp;f=name" target="_blank" title="معنی آران"><font color="#6600cc"><b>آران</b></font></a>" می‌گویند، به همین دلیل در گذشته نام این مکان "آرانگ" بوده و با گذشت زمان به کلمه "آلانق" (Alanaq) تغییر گویش یافته است.</div></span> </font><div style="TEXT-ALIGN: justify"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" data-mce-mark="1"> <div style="TEXT-ALIGN: justify"><span data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" data-mce-mark="1">از محصولات کشاورزی روستای آلانق می توان به گندم، جو و</span>&nbsp;حبوبات و&nbsp;<span data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" data-mce-mark="1">نیز علوفه دامی و ... اشاره کرد. یکی دیگر از منابع درآمد ساکنین آلانق قالی بافی می‌باشد که در انواع مختلف آن (ابریشم، مرینوس، فرش تبریز، هریس، الوار و ...) بافت می گردد. از نقاط دیدنی این روستا زیارت گاه یکی از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) (<a href="http://alanaq.mihanblog.com/post/45" target="_blank" title="امام زاده عبدا..."><b><font color="#6600cc">امامزاده عبدا...</font></b></a>) می‌باشد که در بالای کوهی مشرف بر روستا (جنوب) واقع شده‌ است. &nbsp;</span>&nbsp;</div></span></font><font face="Mihan-Iransans"> </font><p></p> <p style="text-align: justify; font-size: 13px;" data-mce-style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><font face="Mihan-Iransans">پیش شماره تلفن روستای آلانق: <b>---<font color="#ff0000"><u>43302-041</u></font></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 13px;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">اگر مطلب، عکس و یا فیلمی در رابطه با روستای&nbsp;<strong>آلانق&nbsp;</strong>دارید و دوست دارید دیگران نیز از آن مطلع شوند، به شماره زیر ارسال نمایید، تا به اسم خودتان در سایت قرار گیرد.&nbsp;</span></span><span style="font-size: small; text-align: center;">همچنین میتوانید انتقادات و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; font-size: 13px;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="COLOR: rgb(255,0,0)" data-mce-style="color: #ff0000;"><u><b><font face="Mihan-Iransans">09355978663</font></b></u></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; font-size: 13px;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></p></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><a title="پشتیبانی آنلاین" href="https://telegram.me/afazlia" target="_blank"><img align="bottom" alt="پشتیبانی آنلاین" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/TelegramOnline.png" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></font></div> text/html 2018-03-09T07:47:45+01:00 www.alanaq.ir ابوالفضل فضلی آنالار گونی (روز زن) http://www.alanaq.ir/post/106 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/MotherDay.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div id="15205817193124670"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/Gbafr?data[rnddiv]=15205817193124670&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-01-12T04:32:45+01:00 www.alanaq.ir ابوالفضل فضلی شعر بلکه گویدن یاغیش یاغا (محمد فضلی) http://www.alanaq.ir/post/104 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; color: rgb(33, 33, 33); text-align: right;">شعری زیبا و طنز از شاعر جدید روستامون محمد فضلی (فرزند شاعر بزرگ مرحوم عباسعلی فضلی) که هیچ سواد خواندن و نوشتن ندارد ولی اشعارش بسیار زیبا و روان است، حتما ببینید. تاریخ ضبط 20 دی 1396</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(33, 33, 33); text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: right;"><br></span></div><div id="15157316587299621"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/9xEpY?data[rnddiv]=15157316587299621&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-01-03T13:33:17+01:00 www.alanaq.ir ابوالفضل فضلی داستانهایی از گذشته http://www.alanaq.ir/post/103 <div style="text-align: center;"><br></div> <div id="15149865995450749"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/rzOmL?data[rnddiv]=15149865995450749&amp;data[responsive]=yes"></script></div> <div id="15149866563053236"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/B490C?data[rnddiv]=15149866563053236&amp;data[responsive]=yes"></script></div><div id="151498668478164"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/E7bzI?data[rnddiv]=151498668478164&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-21T21:10:40+01:00 www.alanaq.ir ابوالفضل فضلی چیلله گئجه سی (شب چله) http://www.alanaq.ir/post/98 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/ChillaGejasi.jpg" alt="چیلله گئجه سی (شب چله)"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">چیلله گئجه نیز مبارک اولسون</font></b></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></span></div><div id="15140467866850212"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/JFrTX/vt/frame"></iframe></div></div> text/html 2017-11-15T05:12:00+01:00 www.alanaq.ir ابوالفضل فضلی مسجد قدیمی آلانق (متعلق به دوره ی قاجاریه) http://www.alanaq.ir/post/2 <p style="font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-size: 10pt;"><a href="https://fa.m.wikipedia.org/wiki/مسجد_قدیمی_روستای_آلانق" target="_blank" title="مسجد آلانق"><font face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">مسجد روستای&nbsp;<strong data-mce-style="">آلانق</strong></font></a><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;متعلق به دوره ی قاجاریه که به شماره ی&nbsp;<strong style="">17501</strong>&nbsp;درسال 1385 در آثار ملی ثبت شده بود، اكنون پس از گذشت چندین سال که به ویرانه ای تبدیل شده بود در حال بازسازی می باشد، اما چه میشد با وجود این همه مسجد و حسینیه در روستا، این بنای تاریخی به همان سبک قدیمی می ماند و حداقل یک اثر تاریخی توی روستامون داشتیم که بحش افتخار کنیم.</font></span></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 13.3333px;"><b>و سوال مهم اینکه چه بر سر سنگ نوشته های آن آمده است؟</b></span></font></p><p style="font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-size: 10pt;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Mosque/Mosque01.PNG" alt="مسجد آلانق"></span></p><p style="font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-size: 10pt;"><br></span></p><p style="text-align: center; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-size: 10pt;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Mosque/Mosque02.PNG" alt="مسجد آلانق"></span></p><p style="text-align: center; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-size: 10pt;"><br></span></p><p data-mce-style="" style="text-align: center; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Iransans">فایل زیر اطلاعات ثبتی این اثر می باشد</font></p><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://cld.persiangig.com/download/IDoHUJ0toT/The%20mosque%20of%20alanaq%20village.pdf/dl" target="_blank" title="برای دانلود کلیک کنید"></a><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Mosque/TheMosqueOfAlanaqVillage.pdf" target="_blank" title="برای دانلود کلیک کنید"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/download.png" alt="دانلود"></a></font></div> text/html 2017-09-25T14:53:43+01:00 www.alanaq.ir ابوالفضل فضلی به مناسبت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) http://www.alanaq.ir/post/97 <div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/VaJ49]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/bPzYl]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/ixcl4]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/S0VhI]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/Mbld9]</div> text/html 2017-09-20T08:18:00+01:00 www.alanaq.ir ابوالفضل فضلی شهریار آلانق http://www.alanaq.ir/post/94 <p style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/FyqkE] </p> <p style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/LOD16]</p><p style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/1xKVp]</p><p style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/5jnob]</p>